Logo

image

President

Depak Nandy
+919007675223

Hon. Secretary

Subodh Kumar Bose
+919051363803

Hon. Treasurer

Abhas Bose
+919830535631

image

Consultant Doctors

Dr. Sekhar Chaudhari
Dr. Sudhir Ghosh
Dr. Sukumar Saha
Mr. Sukumar Samajpati
Dr. Raghunath Mukherjee
Mr. Sabyasachi Dasgupta
Mr. Subhas Bose